การพัฒนาแอปพลิเคชันออนไลน์เพื่อการประเมินสุขภาพของต้นไม้ป่าชายเลนโดยใช้โดรนในการถ่ายภาพ

Publish Year International Journal 1
2019 inดร.ออ พรานไชย, รองศาสตราจารย์, exMichael Jenke, exUta Berger, "Well-intentioned, but poorly implemented: debris from coastal bamboo fences triggered mangrove decline in Thailand", Marine Pollution Bulletin, ปีที่ 146, ฉบับที่ C, กรกฎาคม 2019, หน้า 900-907
Publish Year International Conference 1
2019 inดร.ออ พรานไชย, รองศาสตราจารย์, exMichael Jenke, exUta Berger, "Neglect of Coastal Bamboo Fences Triggered Mangrove Decline in Thailand", 5th Mangrove, Macrobenthos and Management, 1 - 5 กรกฎาคม 2019, สาธารณรัฐสิงคโปร์