การศึกษาผลของการใช้น้ำมันต่างชนิดกันในการสังเคราะห์เจลออกฤทธิ์ทางชีวภาพด้วยวิธีไมโครอิมัลชันชนิดน้ำในน้ำมัน