การวิเคราะห์เศรษฐกิจการผลิตลูกปลานิลแปลงเพศเชิงพาณิชย์ ณ สถานีวิจัยประมงกำแพงแสน คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (งบประมาณปี 2560)

Publish Year National Journal 1
2019 inนายประคุณ ศาลิกร, inนายณัฐพงษ์ ปานขาว, "การวิเคราะห์เศรษฐกิจการผลิตลูกปลานิลแปลงเพศเชิงพาณิชย์ ณ สถานีวิจัยประมงกำแพงแสน คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์", วารสาร มทร.อีสาน ฉบับมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, ปีที่ 6, ฉบับที่ 2, มิถุนายน - ธันวาคม 2019, หน้า 1-18