การพัฒนาการบริหารจัดการการท่องเที่ยวตามขีดความสามารถการรองรับการใช้ประโยชน์ด้านนันทนาการในอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสิมิลัน

Publish Year National Journal 1
2021 inดร.อุษารดี ภู่มาลี, อาจารย์, inดร.ดรรชนี เอมพันธุ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การกำหนดอัตลักษณ์แบรนด์ของอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสิมิลันเพื่อเป็นแนวทางในการบริหารจัดการแหล่งตามคุณค่าและอัตลักษณ์ของพื้นที่", วารสารวิชาการศรีปทุม ชลบุรี, ปีที่ 18, ฉบับที่ 1, กรกฎาคม - กันยายน 2021, หน้า 86-98
Publish Year National Conference 1
2020 inดร.อุษารดี ภู่มาลี, อาจารย์, inดร.ดรรชนี เอมพันธุ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exชรินรัตน์ นาคเกต, "ประสบการณ์นันทนาการที่นักท่องเที่ยวได้รับและคาดหวังของอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสิมิลันหลังการประกาศใช้มาตรการจำกัดจำนวนนักท่องเที่ยว", การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 8 ราชภัฎหมู่บ้านจอมบึงวิจัย, 1 มีนาคม 2020, ราชบุรี ประเทศไทย