โครงสร้างและการจำแนกลักษณะเฉพาะของสมาชิกผกผันในโมนอยด์ของไฮเพอร์สับสทิทูชันที่วางนัยทั่วไปชนิด n