การทดสอบความปลอดภัยและประสิทธิภาพในเบื้องต้นของต้นแบบวัคซีนพีอาร์อาร์เอสในสุกร