ปัจจัยเกี่ยวข้องและการประเมินความเสี่ยงต่อสุขภาพจากการได้รับสัมผัสสารกำจัดศัตรูพืชปนเปื้อนในผักของกลุ่มพ่อค้า แม่ค้าผักสูงอายุในตลาดสด กรุงเทพมหานคร

Publish Year International Journal 1
2018 exSiriwong, W., exOng-artborirak, P., exNganchamung, T., inดร.สาธินี ศิริวัฒน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exRobson, M.G., "Factors associated with health effects from occupational exposure to pesticide residues among greengrocers in freshmarket, Bangkok, Thailand", Human and Ecological Risk Assessment: An International Journal, ปีที่ 25, ฉบับที่ 3, พฤษภาคม 2018, หน้า 590-601