โครงการวิจัยวิศวกรรมความปลอดภัย

Publish Year National Conference 2
2018 exวิชายา สนิท, inดร.นันทิยา หาญศุภลักษณ์, รองศาสตราจารย์, "อิทธิพลของการใช้ Aloha ต่อการประเมินผลกระทบของก๊าซแอลพีจีรั่วไหลในโรงงานผลิตชิ้นส่วนยานยนต์", การประชุมวิชาการวิศวกรรมความปลอดภัย ครั้งที่ 9 20 มิถุนายน 2561 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา จ.ชลบุรี, 20 มิถุนายน 2018, ศรีราชา ชลบุรี ประเทศไทย
2018 exนายศิวนันท์ แก้วบุญเรือง, inดร.นันทิยา หาญศุภลักษณ์, รองศาสตราจารย์, "การประเมินผลกระทบกรณีรั่วไหลและเพลิงไหม้ของวัตถุอันตรายเฮกซะเมทิลไดไซลาเซน", การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ครั้งที่ 13 ประจำปี 2561, 20 ธันวาคม 2018, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย