ความยาวคลื่นของรังสีดวงอาทิตย์ที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของไซยาโนแบคทีเรียและการสร้างารพิษไมโครซิลตินในระบบบำบัดน้ำเสียชุมชนแบบบ่อผึ่ง

Publish Year International Journal 2
2019 exสุดาพร สุขจินดา, inดร.สุรัตน์ บัวเลิศ, รองศาสตราจารย์, inดร.อรอนงค์ ผิวนิล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ธนิศร์ ปัทมพิฑูร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exมัลลิกา ศรีชมภู, "Effect of Solar Radiation on Cyanobacteria Bloom in Oxidation Ponds Community Wastewater Treatment at the King’s Royally Initiated Laem Phak Bia Environmental Research and Development Project, Phetchaburi, Thailand", EnvironmentAsia, ปีที่ 12, ฉบับที่ 3, กันยายน 2019, หน้า 54-61
2018 exJinjaruk, T., exChunkao, K., inดร.กอบเกียรติ ผ่องพุฒิ, รองศาสตราจารย์, exChoeihom, C., inดร.ธนิศร์ ปัทมพิฑูร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.วัชรพงษ์ วาระรัมย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exThaipakdee, S., exSrichomphu, M., exMaskulrath, P., "HDPE pipeline length for conditioning anaerobic process to decrease BOD in municipal wastewater", EnvironmentAsia, ปีที่ 11, ฉบับที่ 1, สิงหาคม 2018, หน้า 31-44
Publish Year International Conference 2
2019 exมัลลิกา ศรีชมภู, inดร.อรอนงค์ ผิวนิล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.เกษม จันทร์แก้ว, ศาสตราจารย์เกียรติคุณ, inดร.ธนิศร์ ปัทมพิฑูร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exดลรัตน์ สืบวงษ์รอด, exภาวิน วิจิตรตระการ, exศิวนาถ ไทยภักดี, exอัจฉรา นาไชยบูรณ์, exภาคิน มาสกุลรัตน์, "Knowledge transfer technique of oxygen addition from phytoplankton photosynthesis for domestic wastewater treatmentthrough oxidation pond", 10th World Environmental Education Congress, 3 - 7 พฤศจิกายน 2019, บางนา กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2018 exนางสาวมัลลิกา ศรีชมภู, inดร.อรอนงค์ ผิวนิล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ธนิศร์ ปัทมพิฑูร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.รัฐชา ชัยชนะ, รองศาสตราจารย์, inดร.เกษม จันทร์แก้ว, ศาสตราจารย์เกียรติคุณ, inดร.สุธี จรรยาสุทธิวงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Influence of Phytoplankton on Dissolved Oxygen Concentration in Wastewater Treatment System Through Nature Process.", The 2nd International Conference on Environment, Livelihood and Services, 20 พฤศจิกายน 2018, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย