การขับเคลื่อนนโยบายพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุไปสู่การปฏิบัติในเขตเทศบาลนครสกลนคร

Publish Year National Journal 2
2021 inดร.ปิยะนุช เรืองโพน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.เตชทัช คลายโศกก์, อาจารย์, inนายวรเมธ ยอดบุ่น, อาจารย์, inดร.ปณิธี การสมดี, รองศาสตราจารย์, inดร.เพชรประกาย กุลตังวัฒนา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การขับเคลื่อนนโยบายพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุไปสู่การปฏิบัติในเขตเทศบาลนครสกลนคร", วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม, ปีที่ 11, ฉบับที่ 1, มกราคม - เมษายน 2021, หน้า 129-143
2020 inดร.เตชทัช คลายโศกก์, อาจารย์, "การวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศต่อหัวในกลุ่มประเทศที่มีรายได้สูง ปานกลางสูง และปานกลางต่ำและผลกระทบของการนำนโยบายไปปฏิบัติ", วารสารสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์, ปีที่ 46, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม - ธันวาคม 2020, หน้า 166-189
Publish Year National Conference 3
2022 inดร.เตชทัช คลายโศกก์, อาจารย์, exธนารีย์ ศรีมังคละ, exบุษยา ลุนงามหาร, exอธิญา สุธรรม, exอรอุมา ธรรมราช, exปทุมวดี โคตรธรรม, exจันทกร ศรีจันบาลุ, "การวิเคราะห์งบประมาณรายจ่ายเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดอุดรธานี", การประชุมวิชาการระดับชาตินนทรีอีสาน ครั้งที่ 10 “80 ปี มก. เพื่อนวัตกรรม เทคโนโลยี และคุณภาพชีวิตและสังคมที่ยั่งยืน”, 26 พฤศจิกายน 2022, เมืองสกลนคร สกลนคร ประเทศไทย
2022 inดร.เตชทัช คลายโศกก์, อาจารย์, exณฐนนท์ สังฆะมณี, exภูริวัจน์ แทนชาลี, exวิสาขา จันทร์เเก้ว, exสุฐิภรณ์ ชัยมณี, exสุพรรณิภา พรมมะศาสตร์, exอารียา รัตนะ, exเมธาวี ยางม่วง, "การวิเคราะห์งบประมาณรายจ่ายเงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดสกลนคร", การประชุมวิชาการระดับชาตินนทรีอีสาน ครั้งที่ 10 “80 ปี มก. เพื่อนวัติกรรม เทคโนโลยี และคุณภาพชีวิตและสังคมที่ยั่งยืน”, 26 พฤศจิกายน 2022, เมืองสกลนคร สกลนคร ประเทศไทย
2020 inดร.ปิยะนุช เรืองโพน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exกมลวรรณ นาโสก, exไกรศร รันชิตโคตร, exพัชรี อาญาเมือง, exดรุณี จันทร์ทอน, exศิริลักษณ์ แก้วมะ, exดารุณี วาวิไลย, "ข้อเสนอเชิงนโยบายงดใช้ถุงพลาสติกไปปฏิบัติในเขตเทศบาลนครสกลนคร จังหวัดสกลนคร", งานประชุมวิชาการระดับชาตินนทรีอีสานครั้งที่ 8, 28 พฤศจิกายน 2020, อ.เมืองสกลนคร สกลนคร ประเทศไทย