การขับเคลื่อนนโยบายพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุไปสู่การปฏิบัติในเขตเทศบาลนครสกลนคร

Publish Year National Journal 2
2021 inดร.ปิยะนุช เรืองโพน, อาจารย์, inดร.เตชทัช คลายโศกก์, อาจารย์, inนายวรเมธ ยอดบุ่น, อาจารย์, inดร.ปณิธี การสมดี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.เพชรประกาย กุลตังวัฒนา, "การขับเคลื่อนนโยบายพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุไปสู่การปฏิบัติในเขตเทศบาลนครสกลนคร", วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม, ปีที่ 11, ฉบับที่ 1, มกราคม - เมษายน 2021, หน้า 129-143
2020 inดร.เตชทัช คลายโศกก์, อาจารย์, "การวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศต่อหัวในกลุ่มประเทศที่มีรายได้สูง ปานกลางสูง และปานกลางต่ำและผลกระทบของการนำนโยบายไปปฏิบัติ", วารสารสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์, ปีที่ 46, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม - ธันวาคม 2020, หน้า 166-189