โครงการตรวจวัดคุณภาพอากาศพื้นที่โรงไฟฟ้าชีวมวล อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น