แนวทางการปรับปรุงมาตรการชั้นคุณภาพลุ่มน้ำต่อการให้บริการของลุ่มน้ำเพชรบุรีที่มีผลสัมฤทธิ์