กลไกการเกิดออกซิเจนทั้งหมดในบึงประดิษฐ์แบบปลูกด้วยธูปฤาษีในโครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ย อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี

Publish Year International Conference 1
2022 exชาลิสา ทัศนาธร, inดร.ธนิศร์ ปัทมพิฑูร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.อรอนงค์ ผิวนิล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.เกษม จันทร์แก้ว, ศาสตราจารย์เกียรติคุณ, inดร.วัชรพงษ์ วาระรัมย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exParkin Maskulrath, "Soil Bacteria Dynamics in Constructed Wetland for Treating Domestic Wastewater Treatment", The 3rd International Conference on Environment, Livelihood and Service (ICELS 2022), 14 - 16 มีนาคม 2022, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
Publish Year National Conference 1
2023 exรัฐศิริ วงศ์สุภาพ, inดร.ธนิศร์ ปัทมพิฑูร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.อรอนงค์ ผิวนิล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exชาลิสา ทัศนาธร, exมัลลิกา ศรีชมภู, "ผลของปรากฏการณ์สาหร่ายสะพรั่งต่อการเปลี่ยนแปลงแบคทีเรียรอบรากผักตบชวาในระบบบำบัดน้ำเสียชุมชน", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 61, 1 - 3 มีนาคม 2023, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย