การใช้ข้อมูลและความต้องการการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่เพื่อการดำเนินงานของสถานีโทรทัศน์ไทย

Publish Year National Journal 1
2020 inดร.ดวงแก้ว เงินพูลทรัพย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การใช้ข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่เพื่อการดำเนินงานของสถานีโทรทัศน์ไทย", วารสารอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร, ปีที่ 42, ฉบับที่ 1, มกราคม - มิถุนายน 2020, หน้า 62-83