โครงการการศึกษาประสิทธิภาพการป้องกันการเกิดสนิมของเหล็กเสริมในถังน้ำขนาดใหญ่โดยการเคลือบผิว การใช้สารปอซโซลานและวิธี Sacrificiat Anode

Publish Year International Journal 1
2021 exThakdanai Kheaw-on , inดร.นันทวัฒน์ ขมหวาน, รองศาสตราจารย์, exSuvimol Sujjavanich, "The Effect of Crystalline Waterproofing Materials on Accelerated Corrosion of Steel Reinforcement in Concrete", International Journal of Civil Engineering, ปีที่ 19, ฉบับที่ 6, มิถุนายน 2021, หน้า 699-716
Publish Year International Conference 1
2018 exP. Changnam, inดร.นันทวัฒน์ ขมหวาน, รองศาสตราจารย์, inดร.สุวิมล สัจจวาณิชย์, ศาสตราจารย์, "Efficiency of Sacrificial Anode for Corrosion Prevention in Reinforced Concrete Structure After 365 days Age", The 3rd International Symposium on Concrete and Structures for Next Generation, 7 - 8 กันยายน 2018
Publish Year National Conference 4
2022 exกษิดิ์เดช วิภาสธวัช, inดร.นันทวัฒน์ ขมหวาน, รองศาสตราจารย์, inดร.สุวิมล สัจจวาณิชย์, ศาสตราจารย์, "การศึกษาพฤติกรรมการเกิดสนิมในโครงสร้างคอนกรีตอัดแรงที่ติดตั้งโลหะกันกร่อน", การประชุมวิชาการระดับชาติด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปี 2565, 19 มีนาคม 2022, อ.เมือง เพชรบูรณ์ ประเทศไทย
2022 exสกนธ์กาญจน์ เหรียญทอง, inดร.นันทวัฒน์ ขมหวาน, รองศาสตราจารย์, inดร.สุวิมล สัจจวาณิชย์, ศาสตราจารย์, "ผลกระทบที่มีต่อคอนกรีตผสมสารยับยั้งการเกิดสนิมที่เผชิญสภาวะคลอไรด์และซัลเฟต", การประชุมวิชาการระดับชาติด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปี 2565, 19 มีนาคม 2022, อ.เมือง เพชรบูรณ์ ประเทศไทย
2019 exทักษ์ดนัย เขียวอ่อน, inดร.นันทวัฒน์ ขมหวาน, รองศาสตราจารย์, inดร.สุวิมล สัจจวาณิชย์, ศาสตราจารย์, "USING CRYSTALLINE COATING MATERIALS FOR CORROSION PREVENTION OF REINFORCED CONCRETE AND CHLORIDE RESISTANCE OF CONCRETE ON CURING CONDITION", การประชุมคอนกรีตประจำปี ครั้งที่ 14 Annual Concrete Conference 14, 6 - 8 มีนาคม 2019, หัวหิน ประจวบคีรีขันธ์ ประเทศไทย
2019 exสุบรรณ สนิทอินทร์, exเพ็ญพิชชา คงเพิ่มโกศล, exวีรชาติ ตั้งจิรภัทร, exชัย จาตุรพิทักษ์กุล, inดร.นันทวัฒน์ ขมหวาน, รองศาสตราจารย์, "ผลกระทบของความละเอียดของเถ้าก้นเตาต่อกาลังอัดและความต้านทานคลอไรด์ของคอนกรีต", การประชุมวิชาการคอนกรีตประจาปี ครั้งที่ 14 Annual Concrete Conference 14, 6 - 8 มีนาคม 2019, หัวหิน ประจวบคีรีขันธ์ ประเทศไทย