ความสัมพันธ์ของ toxoflavin กับการก่อให้เกิดโรคของเชื้อ Burkholderia glumae สาเหตุโรค bacterial panicle blight

Publish Year National Journal 2
2019 exวนิดา ธรรมธุระสาร, inดร.ศิริพร ดอนเหนือ, อาจารย์, ex ศิริพร กออนิทร์ศักดิ์, inดร.จินตนา อันอาตม์งาม, รองศาสตราจารย์, "การประเมินความต้านทานต่อโรคกาบใบเน่าและโรคเมล็ดด่างข้าวที่เกิดจากเชื้อรา Sarocladium oryzae", วารสารเกษตร, ปีที่ 35, ฉบับที่ 1, มกราคม - เมษายน 2019, หน้า 113-123
2018 exทิภาพร นวลเนตร, inดร.ศิริพร ดอนเหนือ, อาจารย์, exศิริพร กออินทร์ศักดิ์ , inดร.จินตนา อันอาตม์งาม, รองศาสตราจารย์, "ความสัมพันธ์ทางพันธุกรรมของเชื้อรา Curvularia lunata สาเหตุโรคเมล็ดด่างข้าวด้วยการวิเคราะห์ดีเอ็นเอบริเวณ ITS rDNA และเครื่องหมาย ISSR", วารสารวิชาการเกษตร, ปีที่ 36, ฉบับที่ 2, พฤษภาคม - สิงหาคม 2018, หน้า 211-220