อิทธิพลของภาพลักษณ์ประเทศที่เกิดจากการรับรู้และภาพลักษณ์ประเทศที่เกิดจากความรู้สึกต่อการตอบสนองของลูกค้า