การพัฒนาแนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี โครงการจัดตั้งภาควิชาอุตสาหกรรมบริการและนวัตกรรมภาษาเพื่อสร้างความพึงพอใจต่อผู้รับบริการ