การศึกษาองค์ประกอบทางเคมีและฤทธิ์ทางชีวภาพของสารสกัดเชื้อแอคติโนมัยสีทจากดินตะกอนป่าชายเลน