ระบบการวิเคราะห์เชิงประจักษ์ด้านปัญหาน้ำท่วมและผลกระทบต่อภาคสังคมประชาชน กรณีศึกษา จังหวัดสกลนคร