การใช้ถ่านชีวภาพร่วมกับปุ๋ยเคมีและปุ๋ยอินทรีย์ต่อการเจริญเติบโตการดูดกินธาตุอาหาร ปริมาณผลผลิตและองค์ประกอบของผลผลิตถั่วฝักยาวไร้ค้างที่ปลูกในระบบปลูกพืชไร้ดิน

  • คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

  • โครงการเดี่ยว

  • 2561 (2561-2562)

  • สายชล สุขญาณกิจ

  • exสายชล สุขญาณกิจ,inนายธนภัทร ปลื้มพวก

  • โครงการวิจัยสาขาเกษตรศาสตร์