การเสริมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานธุรการของฝ่ายวิจัย คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการ บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

  • กองบริหารงานวิจัยและบริการวิชาการ สำนักงานวิทยาเขตเแลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

  • โครงการเดี่ยว

  • 2561 (2560-2561)

  • inนางสุรีรัตน์ ศรีพรหมมุนี

  • inนางสุรีรัตน์ ศรีพรหมมุนี

  • โครงการวิจัยสาขาสังคมและพฤติกรรมศาสตร์