การพัฒนาเทคนิคการตรวจสอบการปนของกุ้งผงกับปลาผงโดยใช้เทคนิคสเปกโทรสโกปีอินฟราเรดย่านใกล้กับ hyperspectral imaging (NIR hyperspectral imaging)