การพัฒนาแผ่นดูดซับของเหลวจากเส้นใยเซลลูโลสในชานอ้อย