ปัจจัยที่ส่งผลต่อการลดสารสีน้ำตาลในการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อกาแฟ

Publish Year National Journal 1
2019 inดร.รงรอง หอมหวล, inนางมณฑา วงศ์มณีโรจน์, inนางสาวสุลักษณ์ แจ่มจำรัส, exรัตนา เอการัมย์, exราตรี คูหาพิทักษ์ธรรม, exสุพิทย์ ขุนเพชร, "เทคนิคการฟอกฆ่าเชื้อร่วมกับกรดซิตริกเพื่อยับยั้งสารสีน้้าตาลในการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อกาแฟ Coffea caneophora (Robusta)", วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร, ปีที่ 50, ฉบับที่ 2(พิเศษ), กันยายน - ธันวาคม 2019, หน้า 221-224
Publish Year National Conference 1
2019 inดร.รงรอง หอมหวล, inนางมณฑา วงศ์มณีโรจน์, inนางสาวสุลักษณ์ แจ่มจำรัส, exนางสาวรัตนา เอการัมย์, exนางราตรี คูหาพิทักษ์ธรรม, exนายสุพิทย์ ขุนเพชร , "เทคนิคการฟอกฆ่าเชื้อร่วมกับกรดซิตริกเพื่อยับยั้งสารสีน้ำตาลในการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อกาแฟ Coffea caneophora (Robusta)", การประชุมวิชาการและการนำเสนอผลงานวิจัยพืชเขตร้อนและกึ่งร้อน ครั้งที่ 12, 12 - 13 ธันวาคม 2019, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย