การเตรียมเถ้าแกลบวัสดุดูดซับเพื่อศึกษาการดูดซับสีย้อมในห้องปฏิบัติการ

  • กองบริหารการวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร (หมวดทุนอุดหนุนวิจัย)

  • โครงการเดี่ยว

  • 2561

  • inนางสาวกรรณิการ์ ถนอมสิทธิ์

  • inนางสาวกรรณิการ์ ถนอมสิทธิ์

  • โครงการวิจัยสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี