การพัฒนาระบบควบคุมการยิงเพื่อการดำรงสภาพยุทโธปกรณ์ปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยานขนาด 40 มิลลิเมตร แอล 70