การคัดเลือกพันธุ์ข้าวเหนียวที่มีดัชนีน้ำตาลต่ำ โดยการใช้เครื่องหมายดีเอ็นเอโมเลกุล