การศึกษาลักษณะทางสัณฐานวิทยาและลักษณะสำคัญทางการเกษตรของพริกประชากรดับเบิลแฮพลอยด์เพื่อการพัฒนาสายพันธุ์

Publish Year International Journal 1
2021 exดร.กมลสิริ เพรบูรณ์, exดร.ณัฏยา ศรีสวัสดิ์, exนางสาวณัฐรดา แซ่โก่, inดร.จุลภาค คุ้นวงศ์, รองศาสตราจารย์, inดร.อัญชลี รวีโรจน์วิบูลย์, "Genome scan for quantitative trait loci underlying cucumber mosaic virus resistance in Capsicum annuum ‘CA2106’", Agriculture and Natural Resources, ปีที่ 55, ฉบับที่ 4, กรกฎาคม - สิงหาคม 2021, หน้า 654-663
Publish Year National Journal 2
2019 exณัฐรดา แซ่โก่, inดร.อัญชลี รวีโรจน์วิบูลย์, exกมลสิริ เพชรบูรณ์, exภูมิพัฒน์ ทองอยู่, exณัฏยา ศรีสวัสดิ์, inดร.จุลภาค คุ้นวงศ์, รองศาสตราจารย์, "การสร้างแผนที่ลักษณะเชิงปริมาณที่เกี่ยวข้องกับผลผลิตในประชากรพริกดับเบิลแฮพลอยด์จากพริกลูกผสมชั่วที่ 1 ‘PEPAC7’ x ‘PEPAC92’", วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร, ปีที่ 50, ฉบับที่ 1, มกราคม - เมษายน 2019, หน้า 78-89
2019 exนางสาวณัฐรดา แซ่โก่, inดร.อัญชลี รวีโรจน์วิบูลย์, exดร.กมลสิริ เพชรบูรณ์, inดร.ภูมิพัฒน์ ทองอยู่, อาจารย์, exดร.ณัฏยา ศรีสวัสดิ์, inดร.จุลภาค คุ้นวงศ์, รองศาสตราจารย์, "การสร้างแผนที่ลักษณะเชิงปริมาณที่เกี่ยวข้องกับผลผลิตในประชากรพริกดับเบิลแฮพลอยด์จากพริกลูกผสมชั่วที่ 1 ‘PEPAC7’ x ‘PEPAC92’", วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร, ปีที่ 50, ฉบับที่ 1, มกราคม - เมษายน 2019, หน้า 78-89