การวิเคราะห์ขนาดฟาร์มที่เหมาะสมในการเลี้ยงโคขุนโพนยางคำ

Publish Year International Journal 2
2019 inดร.สิทธินันท์ วิวัฒนาพรชัย, อาจารย์, "Analysis of Suitable Farm Size for Fattening Pon Yang Kham Cattle", Modern Applied Science, ปีที่ 13, ฉบับที่ 7, มิถุนายน 2019, หน้า 107-114
2019 inดร.สิทธินันท์ วิวัฒนาพรชัย, อาจารย์, "Competitive Ability and Potentiality for Business Operation of Pon Yang Khram Livestock Cooperative Limited", International Journal of Environmental and Rural Development, ปีที่ 10, ฉบับที่ 1, มิถุนายน 2019, หน้า 95-101
Publish Year International Conference 2
2019 inดร.สิทธินันท์ วิวัฒนาพรชัย, อาจารย์, "Competitive Ability and Potentiality for Business Operation of Pon Yang Khram Livestock Cooperative Limited", The 10th International Conference on Environmental and Rural Development., 14 - 16 กุมภาพันธ์ 2019, สกลนคร
2019 inดร.สิทธินันท์ วิวัฒนาพรชัย, อาจารย์, "The Optimal Farm Size Analysis of Pon Yang Kham Beef Cattle", 11th Economics & Finance Conference, Rome, 27 - 30 พฤษภาคม 2019, โรม สาธารณรัฐอิตาลี