บุคลิกภาพที่เข้มแข็ง ความเข้มแข็งของครอบครัว การสนับสนุนทางสังคม และการเป็นผู้ดูแลผู้สูงอายุที่มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง