การประเมินผลหน่วยจัดการระดับจังหวัดด้วยวิธีวิจัยเชิงปฏิบัติการเพื่อการประเมินผล

Publish Year National Conference 1
2020 inดร.อุษารดี ภู่มาลี, อาจารย์, "ศักยภาพของชุมชนเกษตรจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงเกษตร", การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 58 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 5 กุมภาพันธ์ - 7 พฤษภาคม 2020, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย