โครงการคนจิสด้ามุ่งสร้างภาพลักษณ์ให้องค์กร ( GISTDA Promise ) ของ สทอภ.

Publish Year International Journal 1
2019 inนางชื่นจิตต์ แจ้งเจนกิจ, รองศาสตราจารย์, "Corporate Brand Personality and Personal Branding Procedures in Non - Profit Organization.", International Journal of Trade, Economics and Finance, ปีที่ 10, ฉบับที่ 2, เมษายน 2019, หน้า 43-47
Publish Year International Conference 1
2019 inนางชื่นจิตต์ แจ้งเจนกิจ, รองศาสตราจารย์, "Corporate Brand Personality and Personal Branding Procedures in Non - Profit Organization.", International Conference on Marketing, Business and Trade ( ICMBT2019), 10 - 13 มกราคม 2019, โตเกียว ญี่ปุ่น