การพัฒนาตัวตรวจวัดเลียนแบบธรรมชาติสำหรับการตรวจหายาลดความอ้วนที่ห้ามใช้ในผลิตภัณฑ์เสริมอาหารอย่างจำเพาะเจาะจง

  • สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) สาขาย่อยโครงการพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (พสวท.)

  • โครงการเดี่ยว

  • 2561 (2561-2562)

  • inดร.เดชา เดชตรัยรัตน์, รองศาสตราจารย์

  • inดร.เดชา เดชตรัยรัตน์, รองศาสตราจารย์

  • โครงการวิจัยสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี