โครงการย่อยที่ 3: การวิจัยและพัฒนาการผลิตต้นแม่พันธุ์ส้มปลอดโรคสำหรับพื้นที่สูง(งบประมาณ ปี พ.ศ. 2561)

Publish Year National Conference 1
2018 inดร.ปิยะมาศ ศรีรัตน์, อาจารย์, exนางสาวมาริษา สุขปานแก้ว, exนางบุญเตือน เล่าเปี่ยม, inดร.มลธิรา ศรีถาวร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การวิจัยและพัฒนาการผลิตต้นแม่พันธ์ุส้มปลอดโรคสำหรับพื้นที่สูง", ประชุมวิชาการผลงานวิจัยของมูลนิธิโครงการหลวงและสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) ประจำปี พ.ศ. 2561, 14 กันยายน 2018, อ.เมือง เชียงใหม่ ประเทศไทย