การประเมินประสิทธิภาพของ สารฆ่าเชื้อในการ หยุดกัมมันต์ ของ Eimeria oocysts