การศึกษศักยภาพของกล้วยไม้สกุลหวายเพื่อการพัฒนาการผลิตภัณฑ์เสริมสุขภาพเพื่อการต่อยอดเชิงพาณิชย์

  • สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน)

  • โครงการเดี่ยว

  • 2561 (2561-2562)

  • inดร.อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ

  • inดร.อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ

  • โครงการวิจัยสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี