การศึกษาระดับกัมมันตภาพรังสีในสิ่งแวดล้อมจากตัวอย่างน้ำ โดยรอบอาคารเครื่องปฏิกรณ์ปรมาณูวิจัย ปปว-1/1