นิเวศวิทยาของพืชวงศ์บุกบอนในอุทยานแห่งชาติคลองลานและอุทยานแห่งชาติคลองวังเจ้า จังหวัดกำแพงเพชร

Publish Year International Journal 1
2019 inนางอรพรรณ ศังขจันทรานนท์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exนายสมชาย วิเชียรกัลยารัตน์, exนายสุรชัย โพคะมณี, exรศ.ดร.ดอกรัก มารอด, "Diversity of Araceae in Mixed Deciduous Forest at Khlong Wang Chao National Park, Thailand", International Journal of Scientific & Engineering Research, ปีที่ 10, ฉบับที่ 12, ธันวาคม 2019, หน้า 1572-1576
Publish Year International Conference 1
2020 inนางอรพรรณ ศังขจันทรานนท์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exรศ.ดร.ดอกรัก มารอด, exนายสุรชัย โภคะมณี , exนายสมชาย วิเชียรกัลยารัตน์, "Diversity and utilization of Araceae in Khlong Lan National Park, Kamphaeng Petch Province, Thailand", The 1st International e-Conference-(iCiAsT-2020) on "Innovative Approaches in Agriculture, Applied Sciences and Technologies" under the theme of "Importance of Biodiversity and Bioresources in the Crisis of Post COVID Era", 14 - 15 ธันวาคม 2020, กรุงเทพ ประเทศไทย นครปฐม ประเทศไทย
Publish Year National Conference 1
2020 inนางอรพรรณ ศังขจันทรานนท์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exรศ.ดร. ดอกรัก มารอด, exนายสุรชัย โภคะมณี , exนายสมชาย วิเชียรกัลยารัตน์, "นิเวศวิทยาของพืชวงศ์บุกบอนในอุทยานแห่งชาติคลองวังเจ้าจังหวัดกำแพงเพชร", การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 17 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน , 2 - 3 ธันวาคม 2020, กำแพงแสน นครปฐม ประเทศไทย