ตัวเร่งปฏิกิริยาซีโอไลต์สองมิติสำหรับเร่งปฏิกิริยาการเติมไฮโดรเจนของเฟอร์ฟูรัลเป็นเชื้อเพลิงและสารเคมี

  • สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา

  • โครงการเดี่ยว

  • 2561 (2561-2563)

  • inนายธนา ไม้หอม, อาจารย์

  • inนายธนา ไม้หอม, อาจารย์

  • โครงการวิจัยสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

Publish Year International Journal 4
2020 exVeerachart Paluka, inนายธนา ไม้หอม, อาจารย์, ex Michael Probst, exศ.ดร.จำรัส ลิ้มตระกูล, "Dehydrogenation of ethanol to acetaldehyde with nitrous oxide over the metal-organic framework NU-1000: a density functional theory study", Physical chemistry chemical physics, ปีที่ 22, ฉบับที่ 24, กุมภาพันธ์ - มีนาคม 2020, หน้า 13622-13628
2020 exVeerachart Paluka, inนายธนา ไม้หอม, อาจารย์, inดร.ชมพูนุท วรากุลวิทย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.เปมิกา ศรีฟ้า, อาจารย์, inดร.บุญเดช เบิกฟ้า, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ปิติ ตรีสุกล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.พจมาน พูลมี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exศ.ดร.จำรัส ลิ้มตระกูล, "Density functional study of the effect of cation exchanged Sn-Beta zeolite for the diels-alder reaction between furan and methyl acrylate", Chemical Physics Letters, ปีที่ 745, ฉบับที่ -, มิถุนายน 2020, หน้า 137743-1-5
2018 exAnittha Prasertsab, inนายธนา ไม้หอม, อาจารย์, exMichael Probst, exChularat Wattanakit, exJumras Limtrakul, "Furfural to Furfuryl Alcohol: Computational Study of the Hydrogen Transfer on Lewis Acidic BEA Zeolites and Effects of Cation Exchange and Tetravalent Metal Substitution", Inorganic Chemistry, ปีที่ 57, ฉบับที่ 11, มิถุนายน 2018, หน้า 6599-6605
2018 exWorawaran Thongnuam, inนายธนา ไม้หอม, อาจารย์, exSaowapak Choomwattana, exยุวันดา อินจงกล, inดร.บุญเดช เบิกฟ้า, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ปิติ ตรีสุกล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exศ.ดร.จำรัส ลิ้มตระกูล, "Theoretical study of CO2 hydrogenation into formic acid on Lewis acid zeolites", Physical chemistry chemical physics : PCCP, ปีที่ 20, ฉบับที่ 36, ตุลาคม 2018, หน้า 25179-25185