ผลของการเสริมกากเม่าในอาหารต่อการเจริญเติบโตของไก่เนื้อและผลผลิตไข่ของไก่ไข่

Publish Year International Journal 2
2021 inนางกานดา ล้อแก้วมณี, รองศาสตราจารย์, exK. Seedarak, "The effect of dietary maoberry (Antidesma sp.) pomace supplementation on broiler growth performance, blood parameters, carcass quality and intestinal histology.", Indian Journal of Animal Research, ปีที่ 55, ฉบับที่ 12, ธันวาคม 2021, หน้า 1-7
2019 inนางกานดา ล้อแก้วมณี, รองศาสตราจารย์, "The Effect of Diet Supplementation with Dried Mao(Antidesma sp.) Pomace on Egg-Laying Performance, EggQuality and Cholesterol Levels in the Egg Yolks of Laying Hens", International Journal of Poultry Science, ปีที่ 18, ฉบับที่ 11, พฤศจิกายน 2019, หน้า 508-514
Publish Year National Journal 2
2019 exกชพรรณ สีดารักษ์, inนางกานดา ล้อแก้วมณี, รองศาสตราจารย์, "Effect of mao (Antidesma sp.) pomace on growth performance and economic evaluation of broilers", . Journal of Food Science and Agricultural Technology, ปีที่ 5, ฉบับที่ 1, มกราคม 2019, หน้า 19-23
2019 exกชพรรณ สีดารักษ์, inนางกานดา ล้อแก้วมณี, รองศาสตราจารย์, "ผลของการเสริมกากเม่าต่อคุณภาพซากและค่าโลหิตวิทยาบางประการของไก่เนื้อ", แก่นเกษตร, ปีที่ 47, ฉบับที่ พิเศษ2, มิถุนายน 2019, หน้า 123-128
Publish Year International Conference 1
2018 exKochapan Seedarak, inนางกานดา ล้อแก้วมณี, รองศาสตราจารย์, "Effect of mao (Antidesma sp.) pomace on growth performance and economic evaluation of broilers.", The 3rd International Conference on Agriculture and Agro-Industry 2018 (ICAAI2018), The School of Agro-Industry, Mae Fah Luang University (MFU), Chiang Rai, Thailand. November 15-17, 2018., 15 - 17 พฤศจิกายน 2018, เมือง เชียงราย ประเทศไทย
Publish Year National Conference 1
2019 inนางกานดา ล้อแก้วมณี, รองศาสตราจารย์, inดร.สุภาพร อิสริโยดม, รองศาสตราจารย์, "Supplementation of dried mao (Antidesma sp.) pomace in diets for enhancing broiler performance and egg production in laying hens", TRF-OHEC Annual Congress 2019 (TOAC 2019), 9 - 11 มกราคม 2019, เมือง เพชรบุรี ประเทศไทย