การพัฒนาสื่อกลางนวัตกรรมส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่

Publish Year National Journal 1
2022 inนางภัทรพรรณ ทำดี (เล้านิรามัย), ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "บทเรียนจากการพัฒนาสื่อกลางนวตักรรมส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่", วารสารศรีนครินทรวิโรฒวิจัยและพัฒนา (สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์), ปีที่ 14, ฉบับที่ 27, มกราคม - มิถุนายน 2022, หน้า 102-118