การจัดทำตัวชี้วัดผลิตภัณฑ์มวลรวมสีเขียว (Green GDP) ภาคอุตสาหกรรมประจำปีงบประมาณ 2561 ดำเนินการโดยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์