งานติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมด้านคุณภาพน้ำ นิเวศวิทยาทางน้ำ และการประมง โครงการโรงไฟฟ้าลำตะกองชลภาวัฒนา เครื่องที่ 3-4 ระยะก่อสร้างระยะที่ 2 ปี 2561