การพัฒนาความสามารถในการคิดสร้างสรรค์ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและเจตคติทางคณิตศาสตร์ เรื่อง การวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้นของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนราชินีบูรณะ จังหวัดนครปฐมที่จัดการเรียนรู้โดยใช้คำถามปลายเปิด

Publish Year National Journal 2
2018 exนางสาวจุฑามาศ ภู่นาค, exนายเมธาสิทธิ์ ธัญรัตนศรีสกุล, inนางสาวกนิษฐา เชาว์วัฒนกุล, อาจารย์, inนางสวรส ศรีอนันตคม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การพัฒนาความสามารถในการคิดสร้างสรรค์ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และเจตคติทางคณิตศาสตร์ เรื่อง การวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6โรงเรียนราชินีบูรณะ จังหวัดนครปฐม ที่จัดการเรียนรู้โดยใช้คำถามปลายเปิด", Veridian E-Journal,Silpakorn University, ปีที่ 11, ฉบับที่ 3, กันยายน - ธันวาคม 2018, หน้า 401-419
2018 exนางสาวจุฑามาศ ภู่นาค, inนางสาวกนิษฐา เชาว์วัฒนกุล, อาจารย์, exนายเมธาสิทธิ์ ธัญรัตนศรีสกุล, "รูปแบบการสอนเพื่อพัฒนาความสามารถในการคิดสร้างสรรค์ทางคณิตศาสตร์", วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, ปีที่ 41, ฉบับที่ 4, ตุลาคม - ธันวาคม 2018, หน้า 1-9