The effect of functional balance training on the balancing abilities of those who wear high-heeled shoes

Publish Year International Journal 1
2019 inนางสาวสมภิยา สมถวิล, อาจารย์, inดร.อรอุมา บุณยารมย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exKanokwan Srisupornkornkool, exKalyakorn Toiem, exChuthamat Phonsrithi, exNitchakul Boonchuay, exPhenporn Nacharoen, "The effect of functional balance training on the balancing abilities of those who wear high-heeled shoes", Songklanakarin Journal of Science and Technology, ปีที่ 41, ฉบับที่ 6, ธันวาคม 2019, หน้า 1260-1266
Publish Year National Journal 1
2018 exกัลยกร โตเอี่ยม, exจุฑามาศ ผลศรีธิ, exณิชกุล บุญช่วย, exเพ็ญพร นาเจริญ, exภาทร ตันตะราวงศา, inนางสาวสมภิยา สมถวิล, อาจารย์, inดร.อรอุมา บุณยารมย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exกนกวรรณ ศรีสุภรกรกุล, "ผลของการฝึกการทรงตัวตามหน้าที่ซึ่งมีต่อการควบคุมการทรงท่าขณะเคลื่อนไหวในผู้สวมใส่รองเท้าส้นสูง", จุฬาลงกรณ์เวชสาร, ปีที่ 62, ฉบับที่ 5, กันยายน - ตุลาคม 2018, หน้า 843-858