การศึกษาตัวชี้วัดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ต่อมูลค่าเพิ่มเพื่อสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนของประเทศไทย