การเปรียบเทียบตัวแบบการถดถอยสำหรับข้อมูลนับเมื่อค่าความแปรปรวนมากกว่าค่าเฉลี่ย