ออกแบบและพัฒนาอุปกรณ์ไถจอบหมุนใช้กำลังต่ำสำหรับการปลูกข้าว

Publish Year National Journal 1
2019 inดร.ศิริศักดิ์ เชิดเกียรติพล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ประเทือง อุษาบริสุทธิ์, รองศาสตราจารย์, exจิรายุ แย้มพรายดี, "ผลเนื่องจากมุมหลบที่ส่วนตรงใบมีดจอบหมุนที่มีต่อลักษณะทอร์กและพลังงานการไถพรวนจำเพาะ", วารสารสมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทย, ปีที่ 25, ฉบับที่ 1, มกราคม - มิถุนายน 2019, หน้า 44-55
Publish Year National Conference 1
2018 exจิรายุ แย้มพรายดี, inดร.ศิริศักดิ์ เชิดเกียรติพล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ประเทือง อุษาบริสุทธิ์, รองศาสตราจารย์, "การศึกษาผลของมุมหลบบริเวณส่วนตรงใบมีดที่มีต่อพลังงานการไถพรวนจำเพาะของใบมีดจอบหมุน", การประชุมวิชาการสมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทย ระดับชาติ ครั้งที่ 19, 26 - 27 เมษายน 2018, หัวหิน ประจวบคีรีขันธ์ ประเทศไทย