การประเมินผลการรับรู้ข้อมูลข่าวสารเรื่องโรคและภัยสุขภาพพฤติกรรมการป้องกันควบคุมโรคและภาพลักษณ์ของกรมควบคุมโรคของประชาชนไทย ประจำปี พ.ศ. 2561

Publish Year National Journal 4
2020 exภาวิณี มนตรี, exยุทธนา กลิ่นจันทร์, exกาญจนา คงศักดิ์ตระกูล, exศุภรดา มณฑาทิพย์, exวรัญญา ชูเนตร, inดร.จักรกฤษณ์ พลราชม, อาจารย์, "การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างแหล่งช่องทางการรับรู้ข้อมูลข่าวสารกับพฤติกรรมการป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพในพื้นที่สํานักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4 จังหวัดสระบุรี พ.ศ. 2561", วารสารควบคุมโรค, ปีที่ 46, ฉบับที่ 1, มกราคม - มีนาคม 2020, หน้า 32-41
2020 exดุษฎี นรศาศวัต, exอมรรัตน์ กลํ่าทัพ, inดร.จักรกฤษณ์ พลราชม, อาจารย์, "การศึกษาผลการรับรู้ข้อมูลข่าวสารเรื่องโรคพฤติกรรมการป้องกันควบคุมโรคและภาพลักษณ์สํานักงานป้องกันควบคุมโรคของประชาชนไทยในเขตสุขภาพที่ 3 ปี พ.ศ. 2561", วารสารควบคุมโรค, ปีที่ 46, ฉบับที่ 2, เมษายน - มิถุนายน 2020, หน้า 128-141
2020 exนิรันตา ศรีบุญทิพย์, inดร.จักรกฤษณ์ พลราชม, อาจารย์, exประเวช ชุ่มเกษรกูลกิจ, exอดุลย์ ฉายพงษ์, "การเปิดรับสื่อ การรับรู้ ความรู้และพฤติกรรมการป้องกันโรคและภัยสุขภาพของประชาชนไทย ประจำปี 2561", วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ , ปีที่ 12, ฉบับที่ 3, กันยายน - ธันวาคม 2020, หน้า 44-57
2019 exนางนิรันตา ศรีบุญทิพย์, inดร.จักรกฤษณ์ พลราชม, อาจารย์, "ภาพลักษณ์กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข: มุมมองประชาชนไทย ประจำปี 2561", วารสารสุขศึกษา, ปีที่ 42, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม - ธันวาคม 2019, หน้า 195-205